ZAKLJUČIL SE JE PROJEKT CB_WBL

Ob koncu julija 2019 se je uspešno zaključil projekt CB_WBL – Slovensko-italijansko zavezništvo za praktično usposabljanje z delom.
Namen projekta, sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Slovenija-Italija 2014-2020, je bil okrepiti sodelovanje med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom s pomočjo inovativnih postopkov in enotnih standardov za izvedbo čezmejnih mobilnosti. Šesterico partnerjev so tvorili: Zadružni center za socialno dejavnost (VP), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (PP2), Gospodarska zbornica Slovenije (PP3), Šolski center Nova Gorica (PP4), Deželni šolski urad Furlanije Julijske krajine (PP5) in ECIPA Soc.Cons. a R.L. iz Benetk (PP6).
Projektne aktivnosti CB_WBL so se pričele 19/10/2017 s sklicem Umestitvene seje skupnega odbora projekta, ki se je odvil na sedežu Deželnega šoskega urada FJK. Tam so partnerji sprejeli potrebne dokumente in opredelili odgovornosti ter skupno definirali načrt za učinkovito izvedbo potrebnih aktivnosti.
Poleg izvedbe rednih aktivnosti, ki zajemajo upravljanje in koordinacijo projekta, med pomembnejše aktivnosti (in učinke), ki jih je projektna ekipa organizirala in koordinirala, izpostavljamo:
-  Čezmejne delavnice v Novi Gorici, Vidmu in Goriških Brdih na temo »Razvoj sodelovalnih zmogljivosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju«. Usposabljanje je bilo namenjeno šolskim delavcem in predstavnikom sveta dela italijanskega in slovenskega dela programskega območja. Aktivnost, ki je skupno trajala tri dni, je udeležencem najprej nudila vpogled v izobraževalni sistem ter usposabljanje dijakov v podjetjih na sosednjem območju, nakar so bile na skupni delavnici poglobljene teme trga dela, še zlasti zaposlovanje diplomantov ter uporabe evropskih ogrodij in sistemov, kakršna sta EQF in ECVET, ki omogočata dialog ter lahko olajšata čezmejno sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Usposabljanje se je zaključilo s polnim uspehom, saj je dosežen in presežen ciljni kazalnik.
- Sklenitev Sporazuma o čezmejnem sodelovanju med deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije ter v ta namen organizirana medijska konferenca ob slavnostnem podpisu, ki se jo je udeležilo več predstavnikov medijev, podpisnikov in deležnikov. Sporazum izpostavlja področja, na katerih se podpisniki zavezujejo sodelovati pri razvoju specifičnega segmenta poklicnega in strokovnega izobraževanja, t. i. praktičnega usposabljanja z delom. Sklenitev sporazuma med slovenskimi in italijanskimi institucijami, predstavlja pomemben mejnik pri pospeševanju čezmejnega praktičnega usposabljanja, ki zahteva transnacionalno povezovanje in sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom.  
- Čezmejni tečaji v Novi Gorici, Vidmu in Zagraju na temo »Čezmejno praktično usposabljanje z delom«. Udeleženci srečanj (izvedenci, predavatelji in deležniki iz Slovenije, dežel FJK in Veneto) so soglašali z ugotovitvijo, da je lahko kakovostna izvedba čezmejnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja koristna predvsem za mlade, saj jim omogoča poleg osvajanja strokovnih veščin tudi pridobivanje tako imenovanih »mehkih kompetenc«, ki jim bodo v življenju vseskozi koristne. Poleg seznanive z normativnimi okvirji z bistvenih področij organiziranja čezmejne praske, z identifikacijo učnih izidov, z metodo preverjanja/ocenjevanja/vrednotenja ter s samo organizacijo prakse, so se tečajniki seznanili tudi s ponujenimi rešitvami in orodji, ki lahko olajšajo upravljanje čezmejne delovne prakse in spremljanje dijakov. 
- Srečanja ekspertov PSI in predstavnikov gospodarstva za izdelavo primerjalnih analiz ter Rešitev in orodij: Osrednja raziskovalna dejavnost projekta je šla skozi oblikovanje skupin ekspertov s področja PSI in gospodarstva. Na delu so bile tri skupine ekspertov, od katerih je bil namen dveh izdelava dveh primerjalnih analiz, in sicer za oblikovanje konkretnih rešitev, pričakovanih učnih izidov z uporabo obstoječih evropskih inštrumentov (EQF, ECVET, EQAVET, Europass), za oblikovanje enotnih postopkov organizacije učne mobilnosti, skupaj z zmanjševanjem administrativnih ovir ter usposabljanjem mentorjev. Tretja skupina je na podlagi primerjalnih analiz prve in druge skupine, pripomogla k izdelavi rešitev in orodij s poudarkom na inovativnosti orodij za interaktivno povezovanje podjetij in dijakov pa tudi koordinatorjev mobilnosti na šolah in mentorjev v podjetjih na čezmejnem območju. Izsledki tako analiz, kakor tudi rešitev in orodij so bistveno pripomogli k snovanju načrta za digitalno platformo INPRAXI.INFO.  
- Digitalna platforma INPRAXI.INFO: inovativno orodje, kjer lahko dijaki brskajo po prostih praksah in preglejujejo vsebine ter kontaktirajo mentorje v podjetjih za dodatne informacije, podjetja se lahko povežejo z mladimi in objavljajo proste prakse, vso to interakcijo pa spremljajo koordinatorji mobilnosti. Preverite stran preko domene: www.inpraxi.info . Za promocijo platforme in prejetje povratnih informacij s strani uporabnikov smo organizirali ali se vključili v več dogodkov na Programskem območju: Trst, Gorica, Nova Gorica, Koper, Benetke.
Projekt je dosegel vse predvidene rezultate in neposredne učinke, ki bodo prispevali k kazalnikom učinka Programa. Vendar se naša zgodba tukaj ne zaključi. V namen ohranjanja in trajnosti projektnih rezultatov je projektna ekipa že pripravila strategijo trajnosti, ki predivdeva nadaljno organiziranje dogodkov, vzdrževanje platforme INPRAXI.INFO ter preko Trajne mreže sodelovanja, ki jo tvorijo podpisniki sporazuma, letno morebitno obogatitev in posodabljanje projektnih rezultatov. 
Ob zaključku, se projektna ekipa projekta CB_WBL iskreno zahvaljuje vsem, ki so pripomogli k doseganju rezultatov, zlasti pa: udeležencem dogodkov, zunanjim sodelavcem, članom skupin ekspertov, podpisnikom sporazuma ter programskim strukturam, ki so bdele nad našim delom in bile vedno na razpolago za pomoč ter strokovne nasvete.
Vsebine, fotografije ter več informacij o projektu CB_WBL lahko najdete na sledeči povezavi: https://www.ita-slo.eu/sl/CB_WBL